+ x

เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เปิดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ต้องขัง รุ่น 3

โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ รุ่นที่ 3 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตราด

       

 

      เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2555  เวลา 09.30 น. โครงการกำลังใจในพระดำริฯ    เรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก   ซึ่งนำโดย แม่จอย นางนงนุช  คำคง  อดีตผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ รุ่นที่ 3   ระยะที่ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ต้องขังที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 66 คน พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวน 2 คน โดยมีนายมณฑล  ศรีกระจิบ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด  กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง จังหวัดตราด

     โครงการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด ดำเนินการฝึกอบรมในโครงการระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2555  โดยมีผู้ต้องขังชายจากเรือนจำจังหวัดนครนายก จำนวน 2 คน  เรือนจำพิเศษพัทยา 6 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 66 คน โดยเนื้อหากระบวนการเรียนรู้พึ่งตนเองของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากตามแนวพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติแบบแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าอบรมครบทุกฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้น้ำยาเอนกประสงค์  ฐานน้ำหมักชีวภาพ  ฐานเกษตรอินทรีย์  ฐานน้ำส้มควันไม้  ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมก็เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้ปรับวิธีคิด ร่วมกันเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มจากข้างในตนเอง วางแผนชีวิต วางแผนของครอบครัว โดยการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การลดรายจ่ายภายในครัวเรือนด้วยการทำเองใช้เอง ผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษได้สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5140-1 โทรสาร 0 2143 8245