คณะกรรมการ

 

คณะที่ปรึกษา
   
1.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานที่ปรึกษา
2.   ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษา
3.   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษา
4.   พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ ที่ปรึกษา 
5.   ดร.สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษา
6.   คุณระกา นาคะชาติ ที่ปรึกษา
7.   คุณจำลอง แววพานิช ที่ปรึกษา
8.   พันเอกธัชรักษ์ ชัยชนะ ที่ปรึกษา
9.   นางสาวฐานิสา สิริถาพร ที่ปรึกษา
10. นายจีรวุฒิ กนกอรรจน์ ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการ
   
1.  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ประธานกรรมการ
2.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการ
3.  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการ
4.  อธิบดีกรมบังคับคดี  กรรมการ
5.  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการ
6.  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กรรมการ
7.  ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
8.  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม        กรรมการ
9.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ 
10. นางกรรณิการ์ แสงทอง กรรมการ
11. นายชาตรี โชไชย กรรมการ
12. นางทิชา ณ นคร กรรมการ
13. นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการ
14. นางสาวปรียาพร ศรีมงคล กรรมการ
15. พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ  กรรมการ
16. นายพยนต์ สินธุนาวา  กรรมการ
17. นายพิสิฎฐ์ สกาญจนชัย กรรมการ
18. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการ
19. นางอังคนึง เล็บนาค  กรรมการ
20. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ
21. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางพยอม ราชสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245