ผู้ต้องขังหญิง

18.03.2562
โครงการกำลังใจฯจัดโครงการพัชรธรรม รจ.จันทบุรี
โครงการกำลังใจฯจัดโครงการพัชรธรรม รจ.จันทบุรี

         วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดโครงการพัชรธรรมอบรมผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีพระศุภเชษฏฐ์ ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าอารยวังสาราม จ.พระนครศรีอยุธยา มาเทศนาธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมถามตอบข้อธรรมะและบรรยายธรรมให้กับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงเข้ารับการอบรม 22 คน และ มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการอบรม 61 คน โดยการสอนให้เข้าใจธรรมะ การใช้ชีวิตโดยยึดหลักศีล 5 การสร้างสภาวะจิตเพื่อนำไปปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนาจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผู้ต้องขังหญิงและชายให้ความสนใจในการเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

*****************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245