ผู้ต้องขังหญิง

21.03.2562
โครงการกำลังใจฯและสาธารณสุขพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง รจ.กลางระยอง
โครงการกำลังใจฯและสาธารณสุขพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง รจ.กลางระยอง

          เมื่อวันที่ 21 -22 มีนาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางระยอง มีผู้ต้องขังจากเรือนจำในภาคตะวันออกมาร่วมเข้ารับการอบรมทั้งหมด 28 คน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายกิตติพงศ์ ละชั่ว รองผู้บัญชาการและผู้อำนวยการส่วนควบคุม โดยทีมวิทยากรจากสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ นางวัฒนา บุปผาเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพนิดา แทบทาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอังศุมา ทองมา พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องการทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สาธิตการปฐมพยาบาลในกรณีการได้รับบาดเจ็บดังนี้
 
1. การถูกวัตถุทิ่ม แทง ปักคา
2. อวัยวะบางส่วนฉีกขาด ถูกตัด
3. แขน ขา ไหล่หัก
4. การใช้อุปกรณ์ในการลำเลียงผู้ป่วย
 
          จากนั้นให้ความรู้ในการทำ CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพ) เริ่มจากการประเมินบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งหน่วยกู้ชีพ1669 ประเมินการตอบสนองการรับรู้ของผู้ป่วย และการปั๊มหัวใจ ซึ่งทางวิทยากรได้สอนการวัดระยะการปั๊มหัวใจให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวชและผู้ใช้สารเสพติด โดยเริ่มจากการจำแนกลักษณะอาการ การคัดกรอง การจำแนกความรุนแรงเบื้องต้น การดูแลและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ที่มาให้ความรู้คือวิทยากรจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยนายอุทร แก้วอุดร นายศุภักษร ปิติจะ นายชัยเมธี พงส์แพงจิตร ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนการบรรยาย จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นและพบบ่อยภายในเรือนจำ ทั้งหมด 8 โรค ประกอบไปด้วย 1.วัณโรค 2. โรคเอดส์ 3.ไข้หวัดใหญ่ 4.อุจจาระร่วง 5.โรคหิด 6.โรคตาแดง 7.โรคไข้กาฬหลังแอ่น 8.โรคอีสุกอีใส ซึ่งได้อธิบายที่มาของแหล่งเชื้อโรคและไวรัส สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค อาการโรค และวิธีการรักษาดูแลผู้ป่วย และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมแดด (Heatstroke) สาเหตุและอาการ การปฐมพยาบาลให้กับผู้ป่วยเบื้องต้น จากนั้นวิทยากรได้ทบทวนขั้นตอนการทำ CPR ให้ผู้อบรมชมวิดีโอเหตุการณ์การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นทำการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการทำ CPR พร้อมสอนการใช้ เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจ) และทำแบบทดสอบหลังจากการให้ความรู้ หลังจากจบกิจกรรม ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการ
 

*********************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245