ผู้ต้องขังหญิง

15.05.2562
13 พ.ค. 62 ประชุมความคืบหน้ากาแลตาแป ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5
นางกรรณิการ์ แสงทอง ประธานที่ปรึกษาโครงการกำลังใจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารการปรับพื้นที่และกำหนดอาณาเขตของพื้นที่บ้านพักให้เป็นกิจจะลักษณะ ผลการดำเนินงานตามโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ การติดตามผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ การจัดทำแผนพัฒนาคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านกึ่งวิถีเป็นรายบุคคล และร่วมกันจัดทำโปรแกรมพัฒนาสมาชิกภายในบ้านกึ่งวิถีตามโปรแกรมที่กำหนด

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245