ผู้ต้องขังหญิง

22.05.2562
9-10พ.ค.62 กำลังใจอบรมศาสตร์พยากรณ์ครั้งที่ 2 ณ รจ.จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากรในการสอน มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรม 20 คน โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1. แนะนำและทบทวนไพ่สำหรับการพยากรณ์ จำนวนไพ่ที่ใช้ประกอบการทำนาย และลักษณะของไพ่แต่ละใบว่ามีความหมายอย่างไร 2. ทบทวนและอธิบายเพิ่มเติมความหมายของไพ่ที่แทนธาตุทั้ง 4 และราศีต่างๆ 3. สอนเทคนิคการอ่านหน้าไพ่ ตำแหน่งของการวางไพ่ และการพยากรณ์ 4.สอนการทำนายชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัย วงจรชีวิต แบบไพ่ 10 ใบ 5.สอนการทำนายจากการถาม - ตอบด้วยไพ่ 3 ใบ

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245