ผู้ต้องขังหญิง

18.06.2562
14 มิ.ย. 62 กระทรวงยุติธรรมประชุมติดตามความคืบหน้าชุมชนกาแลตาแป
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดระบบและการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี (Half way House) โครงการนำร่องชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจำและในบ้านกึ่งวิถี การทำความเข้าใจและการ Empowerment ชุมชนรอบข้าง การสร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด (เป็นชุมชนสีแดง) การพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนกาแลตาแปเพื่อการพัฒนาจิตใจและฝึกอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแผนการดำเนินงานการรับเสด็จ โดยมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245