ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

25.06.2562
19 มิ.ย. 62 กำลังใจ+เงินติดล้ออบรมการวางแผนธุรกิจ ณ รจ.ชั่วคราวดอยฮาง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านการเงินเบื้องต้น แก่ผู้ต้องขัง รุ่นที่ 9 และ 10 รวมจำนวน 47 คน ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด โดยมีนายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราดให้การต้อนรับ อบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพผ่านการร่วมทำกิจกรรม ผู้ต้องขังได้ฝึกคิด วิเคราะห์ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ศึกษาวิธีการลดต้นทุน สถานที่ประกอบอาชีพสู่การกำหนดราคา ประมาณการรายจ่าย เพื่อเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245