ผู้ต้องขังหญิง

31.07.2562
กำลังใจฯ ติดตามงาน ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ค. 62 กองพัฒนานวัตกรรมฯ ได้เดินทางไปติดตามโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.มีผู้ตองขัง จำนวน 1,447 คน ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 5 คน เด็กติดผู้ต้องขัง 2 คน ชรา 33 คน ป่วย 178 คน 
(จิตเวช 9 คน มะเร็ง 2 คน โรคอื่นๆ 67 คน) ต่างชาติ 15 คน
2.ได้จัดฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ต้องขัง ดังนี้
-การพัฒนาจิตใจ หลักสูตรสัคสาสมาธิ
-หลักสูตรธรรมศึกษา
-หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม
-การทาสี
-อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
-งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
-การทำมาลัยมงคล
-งานใบตองเบื้องต้น
-ชุมชนบำบัด
-โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายเสพติด
3.การฝึกวิชาชีพ ดังนี้
-งานตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพ 122 คน มีจักรอุตสาหกรรม 67 ตัว และยังมีการฝึกวิชา
ชีพงานเย็บผ้าด้วยมืออีกจำนวนหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ภายใยหน่วยงานนี้ได้แก่ ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ชุดนอน 
ชุดผู้ต้องขัง กระเป๋าแบบต่างๆ ของชำร่วย ของที่ระลึก พรมเช็ดเท้า และงานรับจ้างจากผู้ประกอบการภายนอก
-การซักรีดเสื้อผ้า
-การทอผ้า ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม 82 คน มีกี่ทอผ้า 33 กี่ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าทอยกดอก ผ้าทอมีเชิง ผ้าถุงเกาะยอ ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าโสล่ง ผ้าคลุมไหล่เกล็ดเต่า
ประดิษฐ์ (การถักไหม การปักเลื่อม พวงกุญแจ มัดย้อม - มัดแต้ม)
-งานจักสาน มีผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพ 116 คน วัตถุดิบที่ใช้เป็นเชือกกล้วย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ฝึก ได้แก่ ตะกร้าเอนกประสงค์ ตะกร้าผลไม้ กระเป๋าถือ ที่รองแก้ว/หม้อ กระเช้า
-โภชนาการ (ขนมไทย เบเกอรี่)
-นวดแผนไทย 7 คน 
-การประกอบอาหาร 53 คน
รายได้ประจำเดือนมิถุนายน 62 เป็นเงิน 2,448,526 บาท คิดเป้นรายได้เฉลี่ยต่อคน 1,703 บาทต่อเดือน
-ฝึกทักษะอาชีพซักรีดเสื้อผ้า 86 คน รับบริกาซักรีดเจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก ผู้ต้องจัง
-ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย จำนวน 13 คน
-รับจ่างแรงงานเย็บประกอบอวน 247 คน รับจากผู้ประกอบการภายยนอก
-รับต้างแรงง่านคัดแยกถุงมือ 80 คนรับจ้างจากบคคลภายนอก คัดแยกส่วนดีออกจากส่วนเสีย และคัดแยกขนาดในส่วนที่เป็นถุงมือดี
-รับจ้างพับถุงกระดาษ 36 คน รับจ้างจากผู้ประกอบการภายนอก
4.การต่อยอดในการฝึกอาชีพ
-นำผู้ต้งขังที่ได้รับการฝึกอาชีพ ไปฝึกภายนอกเรือนจำที่ร้านชวนชมสมิหลา คือ การนวดแผนไทย จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มคผู้ต้องขังออกฝทักษะ 9 คน
5.มีผู้พ้นโทษนำความรู้ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพไปต่อยอดและประกอบอาชีพ คือ น.ส.อัจฉรา อินทองแก้ว โดยประกอบอาชีพขายเสื้อผ้ามัดย้อม-มัดแต้ม โดยจำหน่ายที่บ้สนและจำหน่ายผ่านทางเฟสบุ๊ค
6.มีมุมกฎหมายใส่ปัญญา
7.มีการสอนโยคะ โดย ผู้ต้องขังในเรือนจำสอนกันเอง
8.มีวงดนตรีสากล (วงกินนรี) โดยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์จากมูลนินิพันธสัญญา
ปัญหาและอุปสรรค
-สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่เยงพอและไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม
-งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ต้องขังคอนข้างจำกัด ไม่เพีงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมาก ทำให้ได้รับกาอบรมไม่ทั่วถึง
-จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รับผิดชอบงานหลายด้าน ส่งผลให้การควบคุมดูแลผู้เข้ารับการอบรมไม่ทั่งถึง
ข้อเสนอแนะ
-โครงการกำลังใจฯยังไม่เคยมาสอนฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงสงขลา จึงอยากให้มีการจัดโครงการมาฝึกวิชาชีพให้ เช่น การสอนโยคะ สอนตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่การวาดแบบจนถึงเย็บเป็นตัว

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245