ผู้ต้องขังหญิง

31.07.2562
กำลังใจฯ การดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพฯ
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม เข้าร่วมติดตามการดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอาชีพจำนวน 27 ราย โดยมี นายมานิตย์ เทพษร เป็นวิทยากร
วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
วิทยากรได้สอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อวิชา ดังนี้
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- เรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ หน่วยไฟฟ้าที่ใช้กับค่าต่างๆ
- เรียนรู้สัญลักษณ์ วงจรไฟฟ้า 
- เรียนรู้ลักษณะคุณสมบัติ ชนิดสายไฟฟ้าแต่ละประเภท
- การเดินสายไฟ การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ
- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน
- ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า เช่น วงจรสวิตช์ 1 ตัว ควบคุมหลอด 1 หลอด, วงจรสวิตข์ 1 ตัว ควบคุมหลอด 2 หลอด, วงจรสวิตช์ 1 ตัว ควบคุมหลอด 1 หลอด
- ฝึกปฏิบัติการต่อสวิตช์ 2 ทาง และการต่อวงจร
- ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกครบตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการประเมินผล เมื่อผ่านประเมินจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่อไป

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245