ผู้ต้องขังหญิง

31.07.2562
กำลังใจฯ ร่วมกับเงินติดล้อ จัดโครงการอบรมฯ ณ เพชรบูรณ์
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ร่วมกับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นการอบรมความรู้ทางด้านการเงินเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 
51 คน โดยเป็นการอบรมความรู้ทางด้านการเงินเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพผ่านการร่วมทำกิจกรรม และให้ผู้ต้องขังได้ฝึกคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องรู้ก่อนการประกอบอาชีพ การคิดต้นทุนและหากำไรในการประกอบอาชีพ ศึกษาวิธีการลดต้นทุน สถานที่ประกอบอาชีพสู่การกำหนดราคา ประมาณการรายจ่าย 
เพื่อเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อผู้ต้องขังจะนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดอบรมความรู้ในการเป็น The Trainer ให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้โครงการกำลังในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำแก่ผู้ต้องขังในรุ่นต่อไป 
โดยวิทยากรได้สาธิตวิธีการทำกิจกรรมและเทคนิคในการฝึกอบรมผู้ต้องขัง โดยกิจกรรม ดังนี้
1. การละลายพฤติกรรม
2. เกมแผ่นป้ายทายอาชีพ
3. เกมปิงปองต้นทุน
4. เกมเป่ายิ้งฉุบข้ามสายพันธุ์
5. กิจกรรมการหาต้นทุนและกำไร
6. กิจกรรมลดต้นทุน
7. กิจกรรมประมาณการรายจ่าย
8. กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ
9. กิจกรรมรู้จักใช้รู้จักออม
10. กิจกรรมใจถึงใจ
ต่อมา วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมสวมบทบาทในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ และวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามเป็นระยะถึงวิธีการ เทคนิค และกิจกรรมจูงใจผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจต่อกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245