ผู้ต้องขังหญิง

21.11.2562
กำลังใจฯ จัดโครงการพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะลีลาธรรม
เมื่อวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 โครงการกำลังใจฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะลีลาธรรม ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน และผู้ต้องขังชาย จำนวน 20 คน โดยมีนางสาวศิริวรรณ โสภารัตน์ เป็นวิทยากร โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คือการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง โดยมีวิธีสังเกตได้โดยการปรบมือง่ายๆ แต่ให้รับรู้ถึงว่า อะไรตบ อะไรเจ็บ อะไรรู้สึกและอะไรรับรู้ นั่นก็คือกายและใจของตัวเราเอง จากนั้นศึกษาและเรียนรู้ท่าโยคะจากการศึกษาคลิปวีดีโอและให้ผู้เข้าอบรมฝึกทำแต่ละท่าไปพร้อมกัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คือการเรียนรู้เกี่ยวกับฝึกจิตและสมาธิด้านอารมณ์ เริ่มจากการทำสมาธิกำหนดจิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่ คอ บ่า ไหล่ สะโพกและก้น จากนั้นเริ่มทบทวนบทเรียนจากการเล่นโยคะ โดยให้ตัวแทนผู้เข้าอบรมออกมาสาธิตในท่าโยคะต่างๆ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียนรู้เกี่ยวกับจิต จิตที่ประกอบไปด้วยความรู้สึก ความนึกคิด การปรุงแต่ง ความจำ จิตจึงมีอำนาจเหนือกาย ดังนั้นผู้ที่บังคับจิตได้คือความรู้สึกของตัวเราเอง นั่นก็คือสติ จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มออกมาแข่งขันกัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การเรียนรู้ของคำว่าภาวนา ภาวนาที่แปลว่าทำที่เกิดจากใจ การมีสติคือความรู้ตัว การมีสัมปชัญญะ โดยมีสติและรู้สึกตัวทุกครั้ง สังเกตจากการแค่เราลุกขึ้นยืน หรือนั่ง ต้องมีสติและรู้สึกตัวทุกครั้งว่าเรากำลังจะทำอะไร จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกโยคะจำนวนทั้งหมด 4 ชุด ด้วยกัน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245