ผู้ต้องขังหญิง

03.12.2562
25พ.ย.62 เปิดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดโครงการพัชรธรรมฯ ณ จันทบุรี
โครงการพัชรธรรม ในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมแดน 8 ) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายอเนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพบญาติใกล้ชิดโครงการพัชรธรรม สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้ผู้ต้องขังด้วยปัญญาบำบัด – พัชรธรรม เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้บุคคลที่ต้องเผชิญกับปัญหา รับผลจากการกระทำผิด สามรถเผชิญกับโทษทุกข์อย่างมีสติปัญญา รู้จักใคร่ครวญพินิจพิจารณาด้วยการเรียนรู้และเข้าใจในชีวิตของตนและผู้อื่น จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นใจในครอบครัวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พลั้งพลาดที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษออกไปแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 139 คน เป็นชาย 110 คน หญิง 29 คน โดยมีพระวิทยากร จำนวน 5 รูป จากวัดป่าอารยวังสารามจ.พระนครศรีอยุธยา มาสนทนาธรรมให้กำลังใจ เสมือนการได้มาทำบุญที่วัด พร้อมกับให้ญาติๆของผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน 
ฟังธรรมะ ซึ่งทำให้ได้รับความสุขกายสบายจิตใจ และในการสนทนาธรรมได้เน้นให้นึกถึงบุญคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้ให้กำเนิด นับว่าเป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจที่ดีมา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัวของผู้ต้องขัง ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่ออารยวังโส ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ ด้วยดีตลอดมา

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245