ผู้ต้องขังหญิง

13.09.2563
โครงการกำลังใจโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพงานปักผ้าด้วยมือ ณ เรือนจำกลางเชียงราย
         โครงการกำลังใจโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพงานปักผ้าด้วยมือ ณ เรือนจำกลางเชียงราย จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563  และ 31  สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ฝึกสอนโดยวิทยากรท้องถิ่นที่ทีความชำนาญและประสบการณ์ ได้แก่ คุณนิธี สุธรรมรักษ์ และคุณสายสุนี เชื้อเจ็ดตน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 60 คน การฝึกวิชาชีพงานปักผ้าด้วยมือเป็นวิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย ใช้จินตนาการ ฝึกสมาธิ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังปล่อยเพื่อเป็นรายได้ให้ตนเองและครอบครัว  ซึ่งการสอนจะเริ่มจากการรู้จักอุปกรณ์ การคิดร่างภาพในการปักผ้า การฝึกปฏิบัติปักผ้าขั้นพื้นฐาน การปักผ้าแบบมีมิติ การปักโดยมีรูปภาพต่างๆ เป็นต้น และวาดจากจินตนาการ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ในระหว่างการอบรมผู้เข้ารับการอบรม มีความตั้งใจ และสนใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
 ****************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245