ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

14.11.2561
สมภพ-สร้างการรับรู้ส่งเสริม ผู้ต้องขังกลับสู่สังคม jam factory
สมภพ-สร้างการรับรู้ส่งเสริม ผู้ต้องขังกลับสู่สังคม jam factory
 
          เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเวที “สมภพเสวนา” เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม ณ The Jam Factory ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยโครงการส่งเสริมสัมมาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม
 
          การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ สร้างความตระหนักแรงบันดาลใจ การยอมรับถึงความสำคัญของผู้พ้นโทษในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอันจะเป็นการส่งเสริมโอกาสในการกลับสู่สังคมอย่างราบรื่นป้องกันปัญหาอาชญากรรมจากการกระทำผิดซ้ำและเพิ่มความรู้สึกถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยในสังคม 
 
          ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้โอกาสแก่คนในสังคมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ บริษัท/ห้างร้านผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจในแรงงาน ผู้พ้นโทษ นิสิต/นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน ในการเสวนามีการนำเสนอภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการกลับคืนสู่ “the Reentry” เวทีสมภพเสวนาช่วงเช้า “หนึ่งคำ...ล้านความหมาย...คลายปม “คนพ้นโทษ” โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายดอยธิเบศริ์ ดัชนี ศิลปินและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นางชฎาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสมุทรปราการ และนายอัครินทร์ ปูรี (หรั่งกีตาร์แฮนด์เมด) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เวทีเสวนาช่วงบ่าย “หลากหลายเรื่องราว...จากหลังกำแพง” โดย นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ ประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาชลบุรี นายอุดม สุขทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขังส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายวีรศักดิ์ แสงดี ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมด้วยดีของผู้พ้นโทษและ นายศรรามเทพพิทักษ์ นักแสดง

 
*********************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved