13.05.2562
1 พ.ค. 2562 ติดตามงาน รจ.ชั่วคราวเขาพลอง ชัยนาท
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยนางจิรภา สินธุนาวา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม เข้าพบนายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ลงสำรวจพื้นที่เรือนจำ โดยมีพื้นที่ 287 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 157 คน ภายในเรือนจำได้สร้างแดนความมั่นคงต่ำขึ้น แต่ยังไม่เปิดใช้งาน และมีการแบ่งพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ 30 ไร่ ซึ่งเรือนจำฯ นั้นได้รับมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มีผักผลไม้หลากหลายชนิดที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี อาทิเช่น ฟัก ผักบุ้งจีน สะเดา มะเขือ ส้มโอ การเลี้ยงหมูหลุม รวมถึงการทำน้ำหมักชีวภาพ ออกจำหน่าย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ในเรือนจำฯ มีสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง จึงพบปัญหาการขาดแคลนน้ำ การกักเก็บน้ำของเรือนจำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245