22.11.2562
19-21พ.ย.62 กำลังใจฯ จัดโครงการฝึกวิชาชีพสกรีนเสื้อ ณ สุโขทัย
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 โครงการกำลังใจฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกวิชาชีพสกรีนเสื้อ ครั้งที่ 1 
ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีผู้ต้องขังชายจำนวน 20 รายเข้าฝึกอาชีพ โดยมีนายศรนารายณ์ ชูชื่นและนายรัตน์ มลิลา เป็นวิทยากรในการสอน 
วันที่ 19 วิทยากรอบรมกระบวนการขั้นตอนสกรีนเสื้อการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสกรีน และเทคนิคการวางรูปแบบในชิ้นงาน การออกแบบงานสกรีน การเน้นลายเส้นเพื่อการตัดชิ้นงาน
วันที่ 20 การออกแบบงานสกรีน การเน้นลายเส้นการตัดชิ้นงาน (ต่อ) และการแก้ไขลายเส้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 21 การตั้งค่าเครื่องตัดและเครื่องรีดร้อน การแกะลายหลังการตัด ฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องรีดร้อน และสรุปผลงานของผู้ต้องขังครั้งที่ 1

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245