03.12.2562
26-27พ.ย.62กำลังใจฯจัดโครงการฝึีกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมาการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากรในการสอน โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 วิทยากรได้ดำเนินการสอนดังนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจโดยการนำเรื่องสมาธิมาเชื่อมโยงกับการดูดวงและประกอบกับองค์ความรู้ในการดูดวง พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดการฝึกสมาชิก และการภาวนาจิต ให้ผู้อบรมอ่านหน้าไพ่แบบงานศิลป์ โดยไม่ยึดติดกับความหมายของไพ่ อธิบายถึงการดูดวงแบบแบ่งช่วงอายุ เพื่อให้ทราบว่า ในแต่ละช่วงวัยของอายุนั้น ส่งผลอย่างไรในการดำเนินชีวิต ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สอนการอ่านไพ่ 10 ใบ และเทคนิคการพูดสื่อสารเชื่อมโยงลักษณะการอ่านแบบความหมายและการอ่านแบบศิลป์ให้กับผู้มาดูดวงเข้าใจ และแนะนำการพูดแก้เคล็ด แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและทำการทดสอบผู้เรียนโดยให้ดูดวงให้กับบุคคลอื่นเพื่อประเมินผลว่าหลังจากอบรมไปแล้วสามารถดูได้อย่างถูกต้องหรือไม่

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245