เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

06.06.2562
4 มิ.ย. 62 กำลังใจฯ ติดตามงาน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานวัตกรรมฯ ได้ติดตามงานโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. มีการอบรมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯ รุ่น 10 จำนวน 50 คน พ้นโทษ 
ไปแล้ว 3 คน
2. มีคณะมาดูงานในเดือนพฤษภาคม 7 คณะ จำนวน 326 คน
3. มีการต่อยอดและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ 15 คน การนวด 15 คน การเพ้นท์หิน 15 คน และการทำหุ่นฟาง 50 คน
4. ด้านอื่นๆ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามาดูแลและปรับปรุงสวนองุ่น 
- มีการสาธิตงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามฐานต่างๆ เช่น การทำปุ้ยไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ ผ้ามัดย้อม น้ำยาเอนกประสงค์ 
บ้าน 3 หลัง ได้แก่ ปรับปรุงบำรุงดิน จุลินทรีย์สุขภาพพืช และสมุนไพรไล่แมลง ให้คณะดูงานได้เข้ามาเรียนรู้ โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้ต้องขังประจำบ้านแต่ละหลัง และวิทยากรนำชม
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยวางแผนการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยผลผลิตพืชผักส่งเข้าเรือนจำกลางเชียงราย
- มีผลผลิตเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ซึ่งผู้ต้องขังปลูกเอง สีเอง และขายเอง
- กิจการร้านกาแฟ ร้านนวด ยังคงเปิดดำเนินการและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปดูงานการฝึกอาชีพด้านการปักผ้าในเรือนจำกลางเชียงรายโดยฝีมือการปักผ้าส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของผู้ต้องขังชาย ซึ่งมีความสวยงาม ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245