เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

03.12.2562
กำลังใจฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฯ
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังชาย 
ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความกลัวเกรงกฎหมาย ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกและเกิดความคลายทุกข์ คลายความกังวลเกี่ยวกับคดี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายธนวัฒ พิสิฐจินดาและคณะรวม ๓ คน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา วันแรกของการอบรม ผู้ต้องขังชายที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๕๐ คน โดยก่อนฟังการบรรยายได้ให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน จำนนวน ๒๐ ข้อ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทำคะแนนได้สูงสุด ๑๘ ข้อ โดยเนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย ความรู้เรื่องยาเสพติดชนิดต่างๆ และฐานความผิด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามในประเด็นและข้อสงสัย ซึ่งมีความสนใจ และได้สอบถามในคดีที่ตนเองได้รับโทษ ว่าเป็นอย่างไร โทษที่ได้รับจะมีระยะเวลากี่ปี เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนในระหว่างต้องโทษให้มีความทุกข์น้อยลง พร้อมกับให้เขียนเรื่องที่ต้องการให้ทางวิทยากรให้คำปรึกษา วันที่สองของการอบรมวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องคดีต่างๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับโทษ และมีขั้นตอนการพิจารณาคดีต่างๆ เป็นอย่างไร ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกคลายความกังวลไปได้มาก และหลังจากอบรมเสร็จได้มีการให้ทำการแบบทดสอบหลังการอบรม พร้อมกับเฉลยและรับฟังผลคะแนน โดยมีผู้เข้ารับอบรมทำคะแนนได้สูงสุด ๑๙ ข้อ ในจำนวนแบบทดสอบ ๒๐ ข้อผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการคดีที่ตนเองได้รับโทษมากขึ้น คลายความกังวลและ
จะปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในเรือนจำ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245