กำลังใจเชิงลึก

03.12.2562
26-29พ.ย.62กำลังใจฯจัดโครงการพัฒนากายพัฒนาจิตฯครั้งที่ 2 ณสุโขทัย
โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการโครงการพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะลีลาธรรม (ครั้งที่ 2) ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โดยมีนางสาวศิริวรรณ โสภารัตน์ เป็นวิทยากร โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับกายและใจ สติ สมาธิ และสัมปชัญญะ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของศีล 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียนรู้เกี่ยวกับการจะได้เกิดเป็นมนุษย์ ตามนัยแห่งกำเนิด กำเนิดมี 1 หรือ 4 คือ กำเนิด 3 คือ 1. สังเสทชกำเนิด 2. โอปปาติกำเนิด 3. คัพภเสยกกำเนิด 4 คือ ๑. กำเนิดอัณฑชะ (การเกิดในไข่) ๒. กำเนิดชลาพุชะ (การเกิดในครรภ์) ๓. กำเนิดสังเสทชะ (การเกิดในเถ้าไคลหรือที่ชื้นแฉะ) ๔. กำเนิดโอปปาติกะ (การเกิดผุดขึ้น) จากนั้นเริ่มฝึกการเล่นโยคะโดยใช้ลูกบอล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เริ่มด้วยการนั่งสมาธิ พร้อมเล่นโยคะทั้งหมด 6 ชุด จากนั้นเริ่มเรียนเกี่ยวกับทาง 7 สาย (นรก-สวรรค์) คือ แนวทางชี้แนะในการเดินทางของบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปสู่แนวทางอันถูกต้อง

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245