กำลังใจเชิงลึก

03.12.2562
7พ.ย.62 กองพัฒนานวัตกรรมฯได้เข้าร่วมโครงการจันท์ช่วยจันท์
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้เข้าร่วมโครงการจันท์ช่วยจันท์ สร้าง-เสริม เติมใจจันท์ โดยความร่วมมือจากกรุงศรี ออโต้ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างกำลังใจ สร้างโอกาส ให้กับผู้ก้าวพลาด ได้พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและอาชีพ พัฒนาอารมณ์ ความรู้สึกและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นการเตรียมความพร้อมกลับสู่เส้นทางที่ดีงาม หลังได้รับอิสระ ไม่กลับไปสู่เส้นทางที่เคยก้าวพลาด มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน โดยมีกิจกรรม จากกรุงศรีโอโต้ ดังนี้

ในช่วงเช้า นายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ และคณะทำงานจากโครงการกำลังใจฯ โดย คุณกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีออโต้ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นในช่วงแรกได้มีการแนะนำตัวของอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ และการแนะนำตนเองจากผู้ต้องขัง จากนั้นทางอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ได้เริ่มกิจกรรมถามตอบปัญหาคาใจ โดย แพทย์หญิงศุภรา เชาวน์ปรีชา ซึ่งผู้ต้องขังให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก 

ในช่วงบ่าย ได้ดำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต พร้อมกับการแนะนำแนวทางอาชีพจากความชอบส่วนตัว และความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ ให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิต ก้าวแรกสู่
การเริ่มต้นธุรกิจ โดยมีการแนะนำการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ และการต่อยอดธุรกิจ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม นางพยอม ราชสม กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้กล่าวปิดกิจกรรม จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกัน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245