Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

31 มี.ค. 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำชั่วคราวนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved