Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

14 มิ.ย. 2565
ดำเนินงานโครงการปัญญาบำบัดในรูปแบบการสอนออนไลน์ฯ

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระวิทยากรในการดำเนินงานโครงการปัญญาบำบัด ได้บรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง ในรูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “ลักษณะของการมีความสัมพันธ์ (Relationship Pattern)” ต่อเนื่องจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความสุข การคิดอย่างมีความสุข เช่น ความสุขคือไม่ใช่มีทุกสิ่งที่ตนต้องการ แต่พอใจกับทุกสิ่งที่ตนมี ความสุขคือไม่ใช่ไม่มีปัญหา แต่เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น การจัดโครงการในครั้งนี้มีเรือนจำในโครงการกำลังใจที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางลำปาง เรือนจำกลางอุดรธานี เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางนครพนม เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำจังหวัดน่าน เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณสถานหญิงธนบุรี เรือนจำอำเภอฝาง และเรือนจำอำเภอแม่สอด มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน 432 คน

 

****************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved