Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

14 มิ.ย. 2565
จัดโครงการฝึกอาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูงครั้งที่ 1ฯ

     โครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูง ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูง ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยาการบรรณยาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง และเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิง ในโครงการกำลังใจฯ และเป็นต่อยอดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 5 เรือนจำ รวมจำนวนทั้งหมด 75 คน โดยการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์นี้เป็นวิชาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ คลายความตึงเครียดของสภาพจิตใจให้กับผู้ต้องขัง ร่วมทั้งผู้ต้องขังให้ความสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษได้

 

**********************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved