Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

14 มิ.ย. 2565
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังฯ

     กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในกิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิตด้วยโยคะ เพื่อเป็นการให้รู้จักการพัฒนาตนเองทั้งด้านสภาพร่างกาย ด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ให้มีสติมีสมาธิในการดำเนินชีวิตที่ดี พร้อมฝึกปฏิบัติการปรับกายและใจ ให้เกิดความสมดุลสร้างพลังต่อไป โดยกำหนดจัดอบรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 มีผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง เข้าอบรมรูปแบบออนไลน์ จำนวน 25 คน โดยนางสาวศิริวรรณ โสภารัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

 

*******************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved