Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

21 มิ.ย. 2565
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ครั้งที่3

    กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในกิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิตด้วยโยคะ เพื่อเป็นการให้รู้จักการพัฒนาตนเองทั้งด้านสภาพร่างกาย ด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ให้มีสติมีสมาธิในการดำเนินชีวิตที่ดี พร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระบบการกำหนดลมหายใจ การทำให้ปอดแข็งแรง รวมทั้งระบบภายในส่วนต่างๆ ในร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยกำหนดจัดอบรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 มีผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง เข้าอบรมรูปแบบออนไลน์ จำนวน 25 คน โดยนางสาวศิริวรรณ โสภารัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

 

*********************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved