Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

19 ก.ค. 2565
โครงการกำลังใจฯ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรงานช่างพื้นฐาน 30 ชั่วโมง โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “งานช่างพื้นฐาน”

ด้วยโครงการกำลังใจฯ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรงานช่างพื้นฐาน 30 ชั่วโมง โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “งานช่างพื้นฐาน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยมีนายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวเปิด การอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมกับวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคตราด คือนายยงยุทธ พนัสนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด นายธนิต เนืองเฉลิม ครูผู้ช่วย และนายชาญวิทย์ โพมา ครูผู้ช่วย ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 12, 18 - 19, 21 - 22 และ 25 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด  การฝึกอบรมหลักสูตรงานช่างพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน โดยมีนายธนิต เนืองเฉลิม และนายชาญวิทย์ โพมา เป็นวิทยากรโดยเริ่มจากการให้ความรู้พื้นฐานในช่วงแรกวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมดูวิดีโอเกี่ยวกับพลังงานและต้นกำเนิดไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า รวมทั้งอธิบายประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้า เช่น การใช้ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม งานการเกษตร และโทษของการใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เช่น การดูสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า วัสดุที่ใช้ในการทำอุปกรณ์ เช่น การดูเต้ารับ เต้าเสียบ และปลั๊กสามตา ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน อธิบายเกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ พร้อมทั้งดูวิดีโอการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร เช่น การทำ CPR กับผู้ที่ถูกไฟฟ้าช๊อต หรือไฟฟ้าดูด จากนั้นสาธิตการถอดและเสียบปลั๊กอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเพราะเป็นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานและใช้บ่อยที่สุด ในช่วงที่สองวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมัลติมิเตอร์ คือ เครื่องที่ใช้สำหรับวัดค่า หรือตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มีการใช้งานกันโดยทั่วไป เช่น งานรถยนต์ งานช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเภท คือ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล และมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก การอ่านค่าความเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับจากเครื่องมัลติมิเตอร์ ต่อมาเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการใช้งานและการอ่านค่ามากขึ้น โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติจากเครื่องมัลติมิเตอร์ของจริง ทำการวัดกระแสไฟฟ้าจากถ่าน ปลั๊กไฟ และการอ่านค่าที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 

*******************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved