Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

19 ก.ค. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ “ศิลปะเข้าใจตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากร อาจารย์สุพจน์ คุณานุคุณ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ “ศิลปะเข้าใจตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากร อาจารย์สุพจน์ คุณานุคุณ ได้สอนการเตรียมสีจากดิน เรียนรู้จักสีดิน และสอนวิธีการระบายสีดิน เพื่อเปิดจินตนาการและบรรยายความรู้สึกผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 12 แห่ง ได้แก่  เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เรือนจำจังหวัดชัยนาท เรือนจำจังหวัดตราด เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำกลางอุดรธานี เรือนจำจังหวัดตรัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เรือนจำจังหวัดน่าน เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำอำเภอฝาง มีผู้เข้าอบรมรวม จำนวน 180 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพและนำเสนอผลงานโดยระบุถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพดังกล่าวด้วย

 

******************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved