Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

1 ส.ค. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 และมีเรือนจำในโครงการกำลังใจฯ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม นางพรเอื้อง ตรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจฯ ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานแรกในโครงการกำลังใจฯ ที่ขอเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากกรมการพัฒนาชมชน และผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)


     ในการนี้ นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) เช่น ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การลงทะเบียน การยื่นคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ประเภทของผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ทั้งนี้ เรือนจำในโครงการกำลังใจฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากกองทุนกำลังใจฯ และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งขอรับคำแนะนำได้จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต่อไป

 

*******************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved