Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

15 ก.ย. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน : เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน

     ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน : เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการกำลังใจฯ ณ ห้องประชุมเทมโป 1 ชั้น 8 โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน


     ในการประชุมดังกล่าว เป็นการพูดคุยแบบกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน โดยมีนางสาวสมหญิง สายธนู และนางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง เป็นวิทยากรดำเนินรายการ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ได้พูดคุยถึงความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพื่อเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์จาก "เพจโอกาส" เกี่ยวกับเว็บไซต์ “โอกาส” เว็บไซต์สำหรับจัดหางานสำหรับผู้พ้นโทษ ที่ภายในเว็บประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งงานว่างจากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยินดีรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน เป็นการสร้างงานสร้างโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ต้องการหางานทำ โดยมี นางสาวสมิหรา ทันต์เจริญกิจ และนางสาวปทุมรัตน์ อินทรพงษ์ เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved