Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

20 ก.ย. 2565
ปิดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง

ปิดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง แก่ผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ : มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในเรือนจำในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยผู้ต้องขัง (Caregiver) และ Care Manager ได้ร่วมกันนำเสนอผลการลงฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างต่อวิทยากร นางรัชนี บุญเรื่องศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อให้นำไปวางแผนพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำต่อไป ท้ายสุดเป็นพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ : มาตรฐานหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในเรือนจำ ในรูปแบบออนไลน์ กล่าวปิดการอบรมโดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวขอบคุณโดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย และนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved