Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

28 ก.ย. 2565
โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูง

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูง ได้รับเกียรติจากนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน วันที่ 20 กันยายน 2565 วิทยากรได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับไพ่ แบบ Major และ Minor ความหมายของไพ่แต่ละใบ และการเชื่อมโยงของไพ่ จากนั้นได้ทบทวนการทำนายแบบไพ่ 3 ใบ โดยให้ทำนายในเรื่องของความรักเป็นอันดับแรก เพราะเป็นเรื่องที่ยาก ละเอียดอ่อน และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก โดยให้ฝึกทำนายจากงานศิลป์บนไพ่ และไม่ยึดติดกับความหมายของไพ่เพียงอย่างเดียว จากนั้นได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านงานศิลป์บนไพ่ที่ถูกต้อง การตีความหมายจากองค์ประกอบของไพ่แต่ละใบ เช่น สีของท้องฟ้าสื่อความหมายว่าอย่างไร การแสดงออกทางใบหน้าว่าสื่อความหมายว่าอย่างไร สิ่งของรอบข้าง หรือสิ่งที่โดดเด่นภายในไพ่ วันที่ 21 กันยายน 2565 วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการดูดวงกับลูกค้าแบบมืออาชีพ วิธีการสื่อสารกับลูกค้า การสรุปประเด็นคำถาม โดยเริ่มทำนายจากการดูดวงแบบไพ่ 3 ใบก่อน จากนั้นได้ให้ความรู้เรื่องการทำนายดวงชะตาชีวิตทั้งจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แบบไพ่ จำนวน 10 ใบ ความหมายของตำแหน่งไพ่แต่ละใบ เช่น ไพ่ใบที่ 1 แทนตัวตนของลูกค้า ใบที่ 2 แทนสิ่งแวดล้อม ใบที่ 9 แทนความคิดที่ซ่อนไว้ ใบที่ 10 แทนผลสรุปหรืออนาคต เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved