ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19.11.2561
โครงการกำลังใจต้อนรับร.ร.อนุบาลตราด ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ รจ.เขาระกำ
โครงการกำลังใจต้อนรับร.ร.อนุบาลตราด ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ รจ.เขาระกำ

          เมื่อวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2516 โครงการกำลังใจฯ ได้ต้อนรับโรงเรียนอนุบาลตราดที่มาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเสริมประสบการณ์ตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ณ ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,425 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ 
 
1. แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อน โดยน้ำหม่อนมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันมะเร็งและมีสารป้องกันอัลไซเมอร์
 
2.การทำน้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ (น้ำหมักพ่อ) ประโยชน์ของน้ำหมักพ่อคือช่วยในการเร่งดอก เร่งผลผลิต และให้ขนาดของผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีปริมาณที่มากขึ้น รสชาติหวานขึ้น และมีผลผลิตที่สมบูรณ์
 
3.การทำน้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ (น้ำหมักแม่) สำหรับการทำน้ำหมักแม่เราจะใช้พืชสีเขียวที่มาจากท้องถิ่น สำหรับประโยชน์ของการทำน้ำหมักแม่ คือ ช่วยบำรุงราก กิ่ง ใบ เพิ่มในโตรเจนในน้ำ ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ล่วยลดกิ่นปฏิกูล(น้ำเสีย) 
 
4.การทำปุ๋ยชีวภาพ ช่วยให้พืชงอกงามผลผลิตดี

 
*****************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved