งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

14.12.2561
ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย
ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง
ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

 
 
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดงานครบรอบ ๑๒ ปี จัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และเชิญประชาชนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง และกิจกรรมพิเศษ “กาดหมั้ว คัวศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๕๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยะวุฒิ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายกำจัด พ่วงสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ
 
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครบรอบ ๑๒ ปี ว่า “การดำเนินโครงการกำลังใจฯ ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังได้นำเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักธรรมในแนวทางต่างๆ เข้ามาพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจให้ผู้ต้องขังอย่างยั่งยืน  รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาทางเลือกมาปรับใช้กับผู้ต้องขังซึ่งทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงรายในวันนี้ นอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมครบรอบในโอกาสที่โครงการกำลังใจฯ ดำเนินงานมาครบ ๑๒ ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั้งชาวไทยและนานาประเทศแล้ว พระเจ้าหลานเธอฯ ยังทรงนำนวัตกรรมใหม่มาสู่กระบวนการยุติธรรม  ทรงประทานคำแนะนำให้พัฒนาเรือนจำชั่วคราวที่ทรงนำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน ๕ แห่ง ให้แต่ละแห่งมีจุดเด่นและน่าสนใจต่อการเรียนรู้ และมีการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ข้างต้นคือกุศโลบายที่จะทำให้สังคมเห็นว่า เรือนจำ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยแล้ว มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคม และนำมาซึ่งความช่วยเหลือจากสังคม ชุมชนที่จะย้อนกลับมาสู่เรือนจำ และผู้ต้องขังเอง  ดังเช่น ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮางแห่งนี้ ที่ทรงประทานคำแนะนำให้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคม ชุมชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและในประเทศไทยทราบว่า พื้นที่เรือนจำแห่งนี้ สามารถจัดกิจกรรมได้มากมาย สามารถใช้ประโยชน์จากผู้ต้องขังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยแล้ว และในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้เข้ามาทำประโยชน์ให้กับบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาดูงาน เข้ามาใช้บริการ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง”

ในลำดับต่อมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานรางวัลเรือนจำดีเด่นที่ได้มีการดำเนินงานโครงการกำลังใจในมิติต่างๆ ๖ ด้าน คือ งานแม่และเด็ก , การช่วยเหลือให้ความรู้ทางกฎหมาย , การฝึกอบรมวิชาชีพ , การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย , นวัตกรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้น ประทานของที่ระลึกให้ผู้สนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง  และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ที่มีผลการดำเนินงานมากว่า ๑๒ ปี แล้ว มีผลงานเด่น อาทิ “งานพัฒนาคุณภาพชีวิต” ได้แก่ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การพัฒนาสภาพแวดล้อม “การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” ได้แก่ การสร้างทักษะอาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านกฎหมายและด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “งานวิจัยและงานวิชาการ” ได้แก่ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการกำลังใจ จำนวน ๕๙ เรื่อง ผลงานแปลหนังสือ จำนวน ๓๔ เรื่อง และคู่มือ ๑๖ เรื่อง  “งานด้านกองทุนกำลังใจ”  “การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อความยั่งยืน”  “การหาแนวร่วมเพื่อสนับสนุนโครงการกำลังใจฯ และสร้างการยอมรับ”  “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ”   
 
ต่อมา ทรงเปิดแปลงการรดน้ำแปลงผักเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ Application ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑ ต้น และเสด็จไปยังตลาดนัดกาดหมั้ว คัวศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม และโซน Rice สาระ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว ตั้งแต่พันธุ์ข้าว เมล็ดข้าว การแปรรูป และวัสดุเหลือใช้จากข้าว การสาธิตการทำหุ่นฟาง เป็นต้น นอกจากนี้ที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางได้มีบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ หลัง หลังที่ ๑ “ปรับปรุงบำรุงดิน” หลังที่ ๒ “จุลินทรีย์สุขภาพพืช” หลังที่ ๓ สมุนไพรไล่แมลง โดยมีผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฝ้ารับเสด็จด้วย 
 
ในเวลาต่อมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโซน Herb ทรงตัดแถบแพรเปิดโซน Herb และทอดพระเนตรนิทรรศการ โซน Herb ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกทักษะผู้ต้องขัง มีการสาธิตนวดตอกเส้น การนวดย่ำไฟ จากนั้นเสด็จไปยังบ้านต้นไม้ บริเวณร้านกาแฟ ทอดพระเนตรการแสดงการต้อนรับของบาริสต้าผู้ต้องขังร้านกาแฟ Inspire By Princess ซึ่งได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชม ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ในปัจจุบันมีสถานที่ที่สวยงามร่มรื่น มีจุดชมวิวบ้านต้นไม้บรรยากาศดี มีเครื่องดื่มนับสิบเมนู และขนม เบเกอรี่ ให้บริการทุกวัน 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังบริเวณกิจกรรมการวิ่งเทรล ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจ (Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail) ที่มีการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร  ๕ กิโลเมตร และ ๓ กิโลเมตร ตามลำดับ  โดยงานวิ่งเทรล ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เป็นส่วนหนึ่งของ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจฯ และคือก้าวต่อไปของโครงการกำลังใจฯ ภายใต้การนำของพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเป็นองค์นำในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่แตกแขนงออกไปที่มิใช่หยุดอยู่เพียงมิติกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงมิติทางสังคม การศึกษา สาธารณสุขที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการเปิดพื้นที่เรือนจำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้ชุมชน สังคมรับทราบว่าพื้นที่เรือนจำเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อการมาเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของโครงการกำลังใจฯ
สำหรับกิจกรรมในงานครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ จะมีการแสดงนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจฯ และกาดหมั้ว คัวศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
*******************************************
 
 

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved