งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

14.01.2563
10ม.ค.63 พระเจ้าลูกเธอฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ รจ.กลางระยอง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ณ เรือนจำกลางระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นการเริ่มต้นการดำเนินการตามโครงการและทำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง พระเมตตาและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายอีก 24 แห่ง ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖๓ เรือนจำเป้าหมายที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำกลางระยอง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,246 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม ๒๕๖3) ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 759 ราย, เรือนจำกลางชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,666 คน ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน ๑๗๓ คน และทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,599 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 183 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำที่ได้รับการตรวจและแยกประเภทในการดูแลรักษา ได้แก่ ความดัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค หอบหืด จิตเวช เป็นต้น ในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย เช่น เรือนจำกลางระยอง มีโรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ทรงเปิด “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” และทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” จากนั้นเสด็จไปยังห้องทันตกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตทำฟัน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่าย เสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อมาได้เสด็จเข้าไปยังเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน ๘ ราย เสด็จออกจากเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วยไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 3 เรือนจำ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ ๓ เรือนจำ ได้เสด็จไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.หญิง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย เสด็จไปทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ ปันสุข มุมทูบีนัมเบอร์วัน มุมนวด มุมเสริมสวย นิทรรศการในมุม Happiness ตามโครงการกำลังใจ พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จากนั้นทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆ การพระราชทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงการได้รับรักษาพยาบาล นอกจากเป็นการช่วยเหลือ รักษา และดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังได้เข้าถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไป

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245