งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

04.02.2563
2ก.พ.63 พระเจ้าลูกเธอฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ รจ.กลางนครศรีฯ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นการเริ่มต้นการดำเนินการตามโครงการ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ให้กับเรือนจำเป้าหมายในภาคตะวันออก 3 แห่ง ณ เรือนจำกลางระยอง และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้เรือนจำและทัณฑสถาน 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,444 คน มีผู้ต้องขังเจ็บป่วย รวมจำนวน 120 คน, เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,169 คน มีผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 268 คน, เรือนจำกลางสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,950 คน ผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 136 คน และทัณฑสถานหญิงสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,529 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 128 คน และในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย มีโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และพระราชทานเงินแก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สำหรับเป็นเงินตั้งต้นในการก่อสร้างสถานพยาบาลในเรือนจำจังหวัดปัตตานี จากนั้น ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข และทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” เสด็จไปยังสถานพยาบาลพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 10 ราย ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 4 เรือนจำและ 3 โรงพยาบาล (เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี, เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลา) ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 4 เรือนจำ 3 โรงพยาบาล จากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง ทรงทอดพระเนตรการสาธิตของ อสจร.หญิง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทรงทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุขฯ พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย จำนวน 3 ราย จากนั้นเสด็จไปยังห้องแม่และเด็ก พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ จำนวน 3 ราย เด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 4 ราย เสด็จไปยังบริเวณจัดแสดงของผู้ต้องขังหญิงทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง รวม 2 ชุด การดำเนินงานโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงการได้รับรักษาพยาบาลแล้ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น ทำให้ผู้ต้องขังดีใจ คลายกังวลในเรื่องการเจ็บป่วย และยังเป็นต้นแบบให้กับเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเป้าหมายได้นำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งส่งผลดีที่ผู้ต้องขังมีโอกาสเข้าถึงการเข้าถึงการรักษา พยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245