งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

06.02.2563
4ก.พ.63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จไปทรงเยี่ยม รจ.จังหวัดนราธิวาสฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และทรงเยี่ยมชุมชนบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานเฟื่องฟ้า ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเลี้ยงอาหารโต๊ะอิหม่าม โดยมีนางพัฒนา ชุติวัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นายสุไฮมี มะเกะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไปยังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำชาย (อสรจ.ชาย) ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โอกาสนี้ได้พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 5 ราย จากนั้นได้เสด็จถึง “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทูลเกล้าถวายหนังสือ เพื่อไว้ใช้ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทรงทอดพระเนตรภายใน “ มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ” ทอดพระเนตรนิทรรศการของเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิต ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหญิง (อสรจ.หญิง) ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงป่วย ทรงพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย จำนวน 4 ราย และได้ทรงทอดพระเนตรห้องแม่และเด็ก ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังชุมชนกาแลตาแป ทรงพระดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบทูลรายงานความเป็นมาบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป กราบทูลเชิญทอดพระเนตรวีดีทัศน์ ขอพระราชทานพระอนุญาตพระราชทานของที่ระลึก กราบทูลเชิญเปิดป้ายบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป และทอดพระเนตรการแก้ไขฟื้นฟูและฝึกอาชีพ และนิทรรศการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กราบทูลเชิญทอดพระเนตรภายในบ้านปูลา รายอ ทรงมีพระปฏิสันถารกับสมาชิกของบ้าน และผู้ดูแล คณะกรรมการบ้าน คณะกรรมการชุมชน และทอดพระเนตรวีดีทัศน์ความเป็นมาบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป จากนั้นเสด็จออกจากอาคารอเนกประสงค์ ไปยังแท่นพิธีเปิดป้าย ทรงเปิดปุ่มเปิดป้ายบ้าน ปูลา รายอ กาแลตาแป ทรงทอดพระเนตรการฝึกอาชีพภายในหมู่บ้าน (การทำเกษตร การเพาะเห็ด และการต่อเรือ ) ทรงทอดพระเนตรนิทรศการการแก้ไขฟื้นฟู และฝึกอาชีพในบ้านกึ่งวิถี บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป และนิทรรศการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงทอดพระเนตรภายในบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกของบ้านและผู้ดูแล คณะกรรมการบ้าน และคณะกรรมการชุมชนสำหรับบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป (Halfway House) ถือเป็นสถานที่ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ ติดตามดูแล ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพในการใช้ชีวิตแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบคุมประพฤติ ให้ปรับสภาพชีวิตก่อนกลับเข้าสู่สังคม ภายใต้การดูแลของคนในชุมชนที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ลดการกระทำผิดซ้ำ พร้อมคนดีสู่สังคมต่อไป

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245