งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

09.03.2563
6มี.ค.63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จไปทรงติดตามงานโครงการกำลังใจฯ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จมาทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รุ่นที่ ๑ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และได้อบรมผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจฯ ต่อเนื่องทุกปี มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 6 รุ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ผู้ต้องขังรุ่นละ จำนวน 100 คนซึ่งได้เปิดโครงการฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พร้อมกันนี้ ได้แบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 20 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน และหมุนเวียนกัน เพื่อให้เป็นไปตามเนื้อหาหลักสูตร โครงการกำลังใจฯ จัดพื้นที่เป็นแปลงสาธิตของผู้ต้องขังแต่ละบ้าน เพื่อให้ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้อบรมมา

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245