งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

19.03.2563
16มี.ค.63 พระเจ้าลูกเธอฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ฯ ณ หญิงธนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี สำหรับการเสด็จทัณฑสถานหญิงธนบุรีซึ่งเป็นการเสด็จแทนพระองค์ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในวันนี้ถือเป็นเรือนจำเป้าหมายแห่งที่ ๒๑ ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี และผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุข แก่หัวหน้าสถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงธนบุรี และหัวหน้าสถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง พระราชทานวีดิทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ๒ แห่ง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดแพรคลุมป้าย มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ในสถานพยาบาล และทอดพระเนตรภายใน มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข พระราชทานของเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย และผู้ต้องขังชรา ทัณฑสถานหญิงธนบุรีซึ่งเป็นเรือนจำที่คุมขังผู้ต้องขังหญิงที่มีบริเวณที่ค่อนข้างคับแคบ แต่ด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีที่พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดการจัดระบบภายในเรือนจำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังที่แม้จะมีพื้นที่จำกัดแต่ก็มีแนวทางให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง ในช่วงสายและช่วงบ่าย อันถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางกายแล้ว เนื่องจากทัณฑสถานหญิงธนบุรีอยู่ติดคลองบางบอน และมีการทำเกษตรด้านข้างเรือนจำ จึงได้นำแนวทางของจิตอาสาเข้าให้ผู้ต้องขังหญิงได้รู้จักในเรื่องของ การรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นเรื่องของสาธารณะที่จะทำให้ผู้ต้องขังมีความคิด มีจิตสำนึกในเรื่องของการคำนึงถึงประโยน์ส่วนรวมเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปและเมื่อพ้นจากเรือนจำจะได้เป็นพลเมืองที่ดีและต่อยอดเรื่องจิตสาธารณ และมีการคำนึงถึงการประโยชน์จากน้ำในลำคลองอย่างรู้คุณค่าและไม่พยายามทิ้งน้ำเสียลงคลองบางบ่อ นอกจากนี้ในทัณฑสถานหญิงยังมีคลินิกจิตสังคมซึ่งเป็นเรื่องทางจิตและใจในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือของ ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒. กรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์, ๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), ๔. สำนักงานศาลยุติธรรม, ๕. กรมคุมประพฤติ, ๖. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๗. ศาลจังหวัดปทุมธานี, ๘. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน, ๙. ศาลอาญาธนบุรี, ๑๐. ศาลจังหวัดนนทบุรี และ ๑๑. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำผู้ต้องโทษคดีลหุโทษอย่างการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง มาปรับทัศนคติดูแลสุขภาพจิตใจเพื่อลดทอนความตึงเครียด ผ่านหลักสูตรการให้คำปรึกษาที่ออกแบบโดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้แก่ การจัดการภาวะเสพติด การให้คำปรึกษาครอบครัว และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม พร้อมมีอาสาสมัครที่รับบทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวย และกระตุ้นให้ผู้ต้องหาสำรวจแรงจูงใจในการก่อคดี ตลอดจนเป็นผู้แนะแนวทางชีวิตโดยการถามถึงเป้าหมาย และเส้นทางการดำเนินชีวิตของผู้ต้องหา เพื่อนำพวกเขากลับเข้าสู่สังคม มีการศึกษา อาชีพและสวัสดิการที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นๆ รวมทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต (Psycho-Educator) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าถึงบริการสุขภาพกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาสุขภาพเกินขีดความสามารถของคลินิกจิตสังคมแล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลอาญาธนบุรีมีเคสที่เข้ามารับการปรึกษา ๑,๑๘๐ เคส แต่พบว่ามีการกระทำผิดซ้ำเพียง ๒ เคส หรือเป็นร้อยละ ๐.๒ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวก และไม่ใช่เพียงแค่ที่ศาลธนบุรีเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงศาลจังหวัดนนทบุรี ตลิ่งชัน ปทุมธานี เชียงใหม่ ที่มีทิศทางของตัวเลขผลลัพธ์แบบเดียวกัน ที่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จว่าคลินิกจิตสังคมช่วยให้คนเข้าใจตัวเอง เข้าใจสถานการณ์ปัญหา ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง พฤติกรรมและสามารถรับมือกับความท้าทายรูปแบบต่างๆ ในชีวิตได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายแนวทางดังกล่าวไปยังศาลต่างๆ ต่อไป ในส่วนของสถานการณ์ของผู้ต้องขังเจ็บป่วยในทัณฑสถานหญิงธนบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น ๑,๑๖๖ คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจำนวน ๑๕๔ คน และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น ๑,๘๘๐ คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจำนวน ๑๕๒ คน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245