งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

01.08.2563
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมงานเขียนเรื่องเล่า (ครั้งที่ 2) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (แดนหญิง)
     เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมงานเขียนเรื่องเล่า (ครั้งที่ 2) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (แดนหญิง) มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม (ผู้ต้องขังหญิง) จำนวน  30 คน โดยมีนายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นายวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ นายเรวัฒ พันธุ์พัฒน์ และนายไชโย สุวรรณ์ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยในวันแรกของการสอน วิทยากรอธิบายความหมายของเรื่องสั้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1.หัวเรื่อง เป็นการเปิดเรื่อง
2.กลางเรื่อง เป็นการแสดงถึงตัวปัญหาที่ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อ และ
3.ตอนจบ คือคลี่คลาย

     และวิทยากรอธิบายความหมายของคำว่านวนิยาย นั่นก็คือ เรื่องแต่งแต่สามารถเอาโครงเรื่องของเรื่องจริงมาแต่งได้ จากนั้นให้ผู้ต้องขังได้แสดงการเขียนผ่านการแต่งโคลง ในวันที่สองของการอบรมวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “คำขอโทษ” และให้ผู้เข้าอบรมออกมาอ่านในสิ่งที่เขียน จากการสอนครั้งที่ 1 ที่วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “เล่าเรื่องของคนอื่น” วิทยากรได้ปรับแก้และให้คำแนะนะเป็นรายบุคคล เช่น การเว้นวรรค การใช้คำซ้ำซึ่งจะทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ และประโยคคำพูดไม่ควรให้อยู่ในย่อหน้าเดียวกันเยอะๆ วันที่สามในการอบรมวิทยากรอธิบายความหมายของการเขียนสารคดี การเล่าตามเส้นเวลาและการเล่าแบบอารัมภบทไม่นิยมใช้ การเขียนสารคดี คือ

1.ประเด็นเนื้อหา
2.การเก็บข้อมูล
3.การเขียนที่มีเสน่ห์ และ
4.มีคุณค่าจรรโลงสังคม

     จากนั้นวิทยากรนำสื่อวีดีทัศน์มาให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเป็นตัวอย่างในการเล่าเรื่องในงานเขียนและให้วิเคราะห์ว่าสื่อวีดีทัศน์เล่าเรื่องโดยใช้อะไรเป็นอันดับแรก การแบ่งโคลงเรื่อง การยกประเด็นสำคัญ การแบ่งเป็นตอนๆ การมีนัยยะที่ซ่อนอยู่เพื่อให้น่าติดตาม และตอนจบที่สอนคนดูหรือคนอ่าน และแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มให้เขียนแนวคิด ประเด็นหลักและประเด็นรองในหัวข้อที่ได้รับ

 
************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245