เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

โครงสร้าง สำนักกิจการในพระดำริฯ

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกิจการในพระดำริฯ

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ข้าราชการ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 นางจิรภา  สินธุนาวา

ผู้อำนวยการ

ข้าราชการ

0-2141-5095

Jirapa09@gmail.com

กลุ่มอำนวยการ
 นางพยอม  ราชสม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าราชการ

0-2141-5099

Payorm_raj@hotmail.com

นางสาวอุไรวรรณ ศิริมูน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

0-2141-5096

The_sun.k@hotmail.com

นางพัทธนันท์ รอดด้วยบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

0-2141-5099

Pattanan26@hotmail.com

นางสาววงเดือน ทางโต๊ะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

0-2141-5140

Wongduen09@gmail.com

นางสุจิตรา นาคะชาต

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

นายวีรวัฒน์ วุ่นน้อย

นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมา

 

Weeravat_ton@hotmail.com

นายชยาณัฐ พรชำนาญกิจ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างเหมา

 

 

นายกำธร เกื้อเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

กลุ่มวิชาการและบริหารโครงการ
นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าราชการ

0-2141-5098

apornkae@gmail.com

 นายขวัญไชย  สันติภราภพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้าราชการ (ช่วยราชการ)

 

Mr.kwanchai25@gmail.com

 นางสาวรสสุคนธ์  ผ่องโชติ

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

0-2141-5141

Rosskon_pong@hotmail.com

นางสาวอารยา ขันชัย

พนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ข้าราชการ

 

f_fern8@hotmail.com

นางสาวธัญลักษณ์ ชุ่มพระวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

tunyalukgb@gmail.com

นายชวลิต อุดมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Golf_accord@hotmail.com

นายเริงสิงห์ เชื้อแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Sing_vw@hotmail.com

นางสาวนพวรรณ เกิดมั่น

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Nophawan_kirdman@gmail.com

นายเอกพงศ์ กองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Mo81_aorm@hotmail.com

กลุ่มประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 นายบุญธรรม  บุญชูวงศ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ข้าราชการ

0-2141-4937

Tick_b2002@hotmail.com

 นางสาวพรนภา  นิมิตรธนะเศรษฐ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ข้าราชการ (ช่วยราชการ)

0-2141-5097

Ju_moj@hotmail.com

 นางสาวนิดา  ลีฬหวรงค์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ข้าราชการ

 

Nida.leen@gmail.com

 นายสุวัฒนานนท์  ศรีโกศล

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

 

T_Ton999@hotmail.com

 นายสหพล  เจริญศิลป์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

 

POMPOM_O_O@hotmail.com

 นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Nanthakan111@gmail.com

 


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245