Follow us on

การลดปริมาณผู้ต้องขัง

21 ม.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ คิด เขียน "เรียงความ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved