ผู้ต้องขังหญิง

22.08.2562
20-21 ส.ค.62 กำลังใจฯ ร่วมกับซิงเกอร์ จัดกิจกรรมฯ ณ สุโขทัย
เมื่อวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้าอบรมการตัดเย็บชุดสุนัขให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีผู้ต้องขังเข้าอบรมจำนวน 15 คน โดยมีการอบรมดังนี้
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วิทยากร ได้ฝึกสอนการเขียนแบบ การตัด การเตรียมชิ้นส่วนผ้าที่จะนำมาเย็บเป็นชุดสุนัข ต่อมาได้สอนการนำชิ้นส่วนผ้าที่ได้เตรียมไว้มาขึ้นรูปและนำไปเย็บเป็นชุดสุนัข 
และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมนำชุดสุนัขที่เย็บเรียบร้อยมา มาเย็บสายสำหรับจูงและสายสำหรับล็อคเสื้อสุนัข และเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย
ในการฝึกการตัดเย็บชุดสุนัข วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน และผู้เข้าอบรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245