ผู้ต้องขังหญิง

03.09.2562
16 ส.ค. 62 โครงการพัชรธรรมในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด
โครงการพัชรธรรม ในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดในวันที่16 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นใจในครอบครัวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พลั้งพลาดที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษออกไปแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 139 คน เป็นชาย 110 คน หญิง 29 คน โดยมีพระวิทยากร จำนวน 5 รูป จากวัดป่าอารยวังสาราม จ.พระนครศรีอยุธยา มาบรรยายธรรม พร้อมกับให้ญาติๆของผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เสมือนการได้มาทำบุญที่วัด ซึ่งทำให้ได้รับความสุขใจเป็นอย่างดี และในการบรรยายธรรมได้เน้นให้นึกถึงบุญคุณบิดามารดา ผู้ให้กำเนิด เปิดโอกาสได้ขอขมากรรมบิดามารดา ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจที่ดีมา

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245