ผู้ต้องขังหญิง

06.12.2562
3-4ธ.ค.62กำลังใจฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 โครงการกำลังใจฯ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ มีนายธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทีมงานวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้และคำปรึกษาคดี มีผู้ต้องขังหญิงเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน วันแรกของการอบรม ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน จำนวน ๒๐ ข้อ วิทยาการได้บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติดชนิดต่างๆ และฐานความผิด วันที่สองของการอบรม วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องคดีต่างๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับโทษ ขั้นตอนการพิจารณาคดี และหลังจากอบรมเสร็จได้มีการให้ทำแบบทดสอบหลังการอบรม พร้อมกับเฉลยและรับฟังผลคะแนน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245