กำลังใจเชิงลึก

13.09.2562
โครงการกำลังใจฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4
โครงการกำลังใจฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ เรือนจำกลางบางขวาง ในเวลา 10.00 น. นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา
การจัดโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน คือโครงการกำลังใจฯ, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงาน ป.ป.ส., กรมราชทัณฑ์, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และกองทุนปั้นดินให้เป็นบุญ โดยเปิดดำเนินการสอนรุ่นแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันเป็นการเรียนรุ่นที่ 4 เริ่มการอบรมในเดือนมกราคม - กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน
เมื่อประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการกล่าวแสดงความยินดี ประธาน
ในพิธี, รองเลขาธิกา ป.ป.ส., อาจารย์และนักเรียนปั้นพระ ถวายศักการะพระพุทธรูป จากนั้นพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธัมมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปผลงานนักเรียน ทั้ง 8 องค์
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4 ตัวแทนนักเรียนปั้นพระ อ่านบทกวี “ปั้นดินให้เป็นบุญ” แต่งโดยนายภุชงค์ นักเรียนปั้นพระ รุ่น 1 และมีพิธีมอบพระพุทธรูป “จากมือลูกสู่มือพ่อแม่” ซึ่งเป็นผลงานปั้นพระของนักเรียน รุ่น 4 เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ดูสงบเย็น บอกถึงความเมตตา และมีพุทธลักษณะที่งดงาม ให้พ่อ แม่ บุตร ภรรยา คนในครอบครัวได้มารับพระพุทธรูปจากบรรดาผู้ต้องขังที่เพียรพยายามปั้นด้วยความตั้งใจ และได้ส่งมอบแก่คนที่มีความหมายคือคนในครอบครัวได้นำพระพุทธรูปกลับไปบ้านเพื่อเป็นพระบูชาประจำบ้าน ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและความชื่นใจของการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ผู้พร้อมให้อภัยและเป็นกำลังใจแก่ลูกหลานเสมอ
ปัจจุบัน กองทุนปั้นบุญให้เป็นดินได้มอบพระพุทธรูปให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว 46 จังหวัด ในทุกๆภูมิภาคของประเทศ และมอบถวายวัดในต่างประเทศ คือ เนปาล และอินเดีย รวมทั้งสิ้นราว 550 องค์
ด้วยความมุ่งหวังว่าภายใน 2-3 ปีนี้จะมีพระพุทธรูปจากบางขวางกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนปั้นพระได้ทดแทนคุณพระศาสนาตามที่ได้ตั้งใจไว้ แม้จะยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังกำแพง

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245