Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

26 ก.ค. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยกองทุนกำลังใจฯ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท และเรือนจำจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานและการให้โอกาสผู้พ้นโทษ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยกองทุนกำลังใจฯ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท และเรือนจำจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานและการให้โอกาสผู้พ้นโทษ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ต้องขังยื่นใบสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท จำนวน 21 คน ทั้งนี้ สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครและดำเนินการสัมภาษณ์งาน จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เอ ซี ทู เอ็น จำกัด 2) บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด 3) บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด 4) บริษัท เอส ซี เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด 5) บริษัท NINJA LOJISTICS (THAILAND) สาขาสรรคบุรี


นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่ไม่ได้ยี่นใบสมัครงานเนื่องจากสนใจในด้านการเกษตร จำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว เจ้าของศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ โคก หนอง นา โมเดล และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากร และช่วงท้ายของกิจกรรม นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวขอบคุณสถานประกอบการ กล่าวให้กำลังใจและยินดีให้การสนับสนุนให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษในนามจังหวัดชัยนาท

 

***********************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved