งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

11.02.2563
10ก.พ.63 พระเจ้าลูกเธอฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ รจ.กลางเขาบิน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางนครปฐม ณ เรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เรือนจำกลางเขาบิน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,896 คน มีผู้ต้องขังเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 158 คน รองลงมาคือโรคเบาหวาน จำนวน 46 คน โรคHIV จำนวน 43 คน และผู้ต้องขังป่วยจิตเวช 25 คน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นอีกเช่น วัณโรค หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคตาและในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย มีโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรือนจำกลางเขาบิน ยังได้รับบริการทันตกรรม จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีละ 2 ครั้ง ทันตแพทย์จิตอาสา จากโรงพยาบาลดอนตูมเดือนละ 1 – 2 ครั้ง นอกจากนี้เรือนจำกลางเขาบินได้มีการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยโดยวิธี Telemedicine 
ในส่วนของโรงพยาบาลนครปฐม มีการจัดระบบ VDO conference สำหรับผู้ป่วยจิตเวช และมีแผนจะจัดระบบ VDO conference ที่แผนกฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นนวัตกรรมในการทำงาน และมีความก้าวหน้าอย่างมากในส่วนของฝ่ายสาธารณสุข
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ในสถานพยาบาล แดน 2 และทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรือนนอนผู้ป่วยพระราชทานถุงพระราชทานให้กับตัวแทนผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 3 ราย และผู้ต้องขังสูงอายุ จำนวน 18 ราย เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการของเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เขต 7 และโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 5 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 2 เรือนจำ 1 โรงพยาบาล ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปการวาดรูปฝีมือผู้ต้องขัง จากนั้นเสด็จไปยังพลับพลาพิธี ทอดพระเนตรการแสดงโยคะ บาร์สโลปของผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำกลางราชบุรี และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางเขาบิน การดำเนินงานโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงการได้รับรักษาพยาบาลแล้ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น ทำให้ผู้ต้องขังดีใจ คลายกังวลในเรื่องการเจ็บป่วย และยังเป็นต้นแบบให้กับเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเป้าหมายได้นำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งส่งผลดีที่ผู้ต้องขังมีโอกาสเข้าถึงการเข้าถึงการรักษา พยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245