งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

01.08.2563
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ครั้งที่ 1) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
      เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ครั้งที่ 1) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม (ผู้ต้องขังชาย) จำนวน 45 คน โดยมีนายธนวัฒ พิสิฐจินดา นายศุภวุฒิ ปาติมานนท์ และนางสาวนริษา กาบตุ้ม เป็นวิทยากร ในวันแรกของการอบรมได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นวิทยากรได้สอนในหัวข้อ

1.“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีอาญาและคดีแพ่ง” ในวันที่สองของการอบรม วิทยากรได้สอนในหัวข้อที่
2.“ความผิดอาญาพื้นฐานที่ประชาชนควรรู้” หัวข้อที่
3.“จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม (ชั้นสืบสวน)” และหัวข้อที่
4.“จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม (ชั้นสอบสวน)” ในวันที่สามของการอบรมวิทยากรได้สอนในหัวข้อ
5.“เราอยู่ส่วนไหนของกระบวนการยุติธรรม” และหัวข้อ
6.“ผู้ต้องขัง คือ ใคร”

     ผลการอบรมในครั้งนี้หลังการสอนวิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน และพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีผลพัฒนาความรู้จากเกณฑ์ความรู้น้อยไปสู่เกณฑ์ความรู้ปานกลางในหัวข้อที่ 1-3 และมีผลพัฒนาความรู้จากเกณฑ์ความรู้น้อยไปสู่เกณฑ์มีความรู้มากในหัวข้อที่ 4-6 นอกจากนี้ในจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 21 คน ใน 45 คน ได้ขอคำปรึกษาจากวิทยากรในเรื่องกฎหมาย

 

************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245